نواخت شورایی زنگ مدرسه

همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس، اعضای شورای شهر تهران هم به تعدادی از مدارس رفتند تا زنگ مدرسه را به صدا درآورند.