5 ایراد اساسی شورای نگهبان به طرح شفافیت مجلس

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به رد طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها در این شورا گفت.