سارقان صندوق امانات بانک ملی به محل جرم برگشتند

بار دیگر صحنه دستبرد به صندوق امانات بانک ملی شعبه دانشگاه در نیمه‌های شب تکرار شد، اما این بار نه در خلوتی روزهای تعطیل که در برابر پلیس و تیم قضایی.