شتابزدگی مجلس در زمین اقتصاد ایران

ارائه طرح‌های دوفوریتی از سوی برخی نمایندگان مجلس در ماه‌های گذشته راهگشا نبوده و زمینه را برای بلاتکلیفی همزمان نمایندگان و مردم در عرصه اقتصادی فراهم کرده است.