سرقت‌های خانم سیاهی‌لشکر در بیمارستان‌های پایتخت

بازیگر سیاهی لشکر فیلم‌های سینمایی به اتهام سرقت دستگیر شد.