همراهی عدلیه با مصوبات کرونایی

رئیس قوه قضاییه با اشاره به اعلام شرایط ویژه برای مقابله با کرونا در کشور، رعایت کامل همه دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های بهداشتی از سوی مردم را بهترین کمک به کادر درمان در این شرایط دانست.