123
سه شنبه 27 آبان 1399
شماره 8087
صفحه 11 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
اهالی: زمین بدون استفاده خیابان داورزنی را پارکینگ کنید

«شیوا»در جست‌وجوی جای پارک

کمبود جای پارک، معضلی است که بسیاری از محله‌های تهران با آن مواجه هستند.