دختران دم‌بخت در دام خواستگار قلابی

مرد شیاد با شناسایی دختران دم‌بخت به آنها وعده ازدواج می‌داد و خودش را طلافروش و تاجر معرفی می‌کرد تا نقشه سرقت‌هایش را عملی کند.