مهر تأیید بر جنون قاتل مادر

پزشکی قانونی پسری را که در اقدامی هولناک، مادرش را به قتل رسانده بود، مجنون شناخت.