تاریخ‌نگاری انقلاب براساس حضور گسترده مردمی

موسی حقانی، مورخ، استاد دانشگاه و رئیس مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر: یکی از مسائلی که بسیار مهم این است که تاریخ‌نگاری انقلاب را براساس حضور گسترده مردمی رقم بزنیم.