جدول‌اعداد | 4813

اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يك‌بار ديده شود. پاسخ‌ها در ادامه آمده است.