23
دو شنبه 7 اسفند 1402
شماره 9037
سرزمین من3
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

سفر به 99کشور جهان با یک بلیت

امیدوارها در سفری 10ساله به دور دنیا با شعار «همه متفاوت، همه خویشاوند» جهانی شدند
عیسی و عبدالله امیدوار، 2برادر جهانگرد ایرانی سفری ۱۰ساله را حدود ۶9سال پیش با موتورسیکلت به دور دنیا انجام دادند و دستاورد این سفر اکنون موزه‌ای است که می‌توانید تنها با یک بلیت 4هزار تومانی در آن به 99کشور دنیا سفر کنید و از داستان‌ها و ماجراهای آن لذت ببرید.