بازگشت به سیاره کرونایی

فضانوردانی که پیش از شیوع ویروس کرونا به ایستگاه بین‌المللی فضایی رفته‌بودند، اکنون و در زمان بازگشت، شاهد تغییرات بزرگی در زمین هستند
به تازگی 3نفر از فضانوردان ایستگاه فضایی بین‌المللیISS به سیاره‌ای بازگشته‌اند که اکنون بسیار متفاوت از آن زمانی است که در سال گذشته آن را ترک کرده بودند.