استارت تخت‌گاز قیمت خودرو

با صدور مجوز فعالیت صنف نمایشگاه‌های فروش خودرو، بازار خودرو تخت‌گازتر ازآنچه تصور می‌شد کار خود را آغاز کرده و رکوردهای قیمتی تازه‌ای را در همین خط استارت به ثبت رسانده است.