قاب دیروز

در گذشته انجام فعالیت های عمرانی با حداقل امکانات بود و به این دلیل  کارفرمایان از کارگران بیشتری استفاده می کردند.