«مد» مفهومی با قدمت کمتر از 2قرن

اقلیم و جغرافیا، فرهنگ، مذهب و دسترسی به منابع تولید پوشاک از آغاز نخستین تمدن‌های بشری، مهم‌ترین دلیل شکل‌گیری فرهنگ پوششی هر منطقه‌ای به شمار می‌رود.