عدد خبر/97 درصد

نشاء برنج شالیکاران در شالیزارهای گیلان رو به اتمام است و طبق گزارش رسمی تاکنون حدود ۹۷درصد از مزارع برنج استان سبز شده.