مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی مشخص شد

هیأت وزیران، افزایش حداقل مستمری بازنشستگان، از کارافتادگان و بازماندگان سازمان تأمین اجتماعی را طبق مصوبه شورای‌عالی کار به میزان 57.4درصد تصویب کرد؛ اما سایر سطوح مزدی این افراد، نظر دولت بر افزایش 10درصدی را ملاک قرار داد.