حذف یارانه۷۰۰ هزار متمکن

وزیر رفاه با بیان اینکه در این دوره قریب به ۱۷۰ هزار خانوار یعنی ۷۰۰ هزار نفر از اقشار متمکن که ضریب خطای کمتری دارند در مرحله اول در دستور حذف یارانه قرار گرفتند، گفت: متأسفانه اعتراض در اقشاری صورت می‌گیرد که جای تعجب دارد؛ ازجمله مدیران کل برخی دستگاه‌ها و صاحبان مشاغل آزاد که علی‌الاصول نباید معترض باشند، اما هستند.