رشد بورس با حمایت بزرگان بازار

یک عضو هیأت مدیره بورس تهران از آغاز همکاری 60سهامدار حقوقی برای حمایت از بازار سهام خبر داد
با حمایت سهامداران حقوقی بزرگ، شاخص کل بورس تهران دیروز به مدار رشد بازگشت.