ماموریت؛ فرار از لیست فروش

داربی فرصت ویژه امید عالیشاه و اوساگوناست
معروف است که هر کسی در داربی تهران بدرخشد، یک شبه راه صدساله را خواهد رفت.