خبرهای خوب درباره دادگاه‌های فساد اقتصادی

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری روز گذشته در پاسخ به سؤالی درباره تمدید استجازه رهبری در رابطه با دادگاه‌های ویژه اقتصادی، گفت: «در این ارتباط در روزهای آینده خبرهای خوبی خواهیم داشت. مهم این است که روند رسیدگی به پرونده‌های مهم اقتصادی با قوت و اقتدار ادامه دارد و ادامه خواهد داشت.»