22
چهار شنبه 5 شهریور 1399
شماره 8023
صفحات دوم و سوم قرن
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
پیراستن زبان فارسی از لغات بیگانه، از اقدامات فرهنگی مهم سال‌های پس از تأسیس فرهنگستان بود.
نشریات فکاهی از رواج فرهنگ مصرف‎گرایی در نخستین سال‌های قرن چهاردهم شمسی انتقاد می‎کردند.

آمدن ها و رفتن ها

گاه‌شمار اقدامات وزرای فرهنگ از آذر 1304تا شهریور 1320
رویدادهای بسیاری هست که در این گاه‌شمار نمی‎بینید، به‌عنوان مثال ربودن و قتل فرخی‌یزدی، شاعر، نماینده پیشین مجلس شورای ملی و مدیر روزنامه طوفان در زندان. در عصر پهلوی‌اول رویدادهای فرهنگی و تأثیرگذار بر فرهنگ و هنر  بسیاری از سوی شهربانی انجام می‎شد.