مأموریت جدید سفر‌چین: اتوبوس برقی

روز گذشته هیأت اعزامی مدیران شهری به چین از کارخانه تولید اتوبوس برقی و نسل جدید تراموا بازدید کردند
یکشنبه هفته گذشته، مدیران شهری، تهران را به مقصد پکن ترک کردند تا برای بهبود وضعیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی پایتخت گام‌های اساسی و جدیدی بردارند.