تجاوز به 94هزار زن فرانسوی در هر سال

براساس آمار دولتی در فرانسه، سالانه ۹۴هزار زن در این کشور قربانی تجاوز جنسی می‌شوند.