نگاهی به تأسیس دانشگاه در ایران

نهاد دانشگاه در تاریخ اروپا ریشه دارد. نخستین دانشگاه‌های اروپا با هدف تربیت مؤمنان مسیحی و گسترش دین مسیح تأسیس شدند؛ به‌عبارت دیگر، ایده اولیه دانشگاه، خدمت به مسیحیت بود.