نقل‌قول‌خبر/بهرام نکاحی مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران

نتیجه بی‌مهری به اتوبوسرانی، نارضایتی عمومی و بی‌مهری به مردم است.