اژه‌ای: اصلاح قانون مطبوعات ضروری به‌نظر می‌رسد
رئیس قوه قضاییه در نشست با اعضای هیأت منصفه سیاسی و مطبوعاتی با اشاره به اصل‌۲۴ قانون اساسی، ناظر بر آزادی بیان نشریات و مطبوعات مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی ‌باشد.