آبادان لِینِ 1

مقاومت مردمی در آبادان به روایت حاج سیدکریم حجازی
نام آبادان با نام مردمی گره خورده است که در 8سال جنگ تحمیلی در صف اول مبارزه با دشمن بعثی و دفاع از مرز ایران قرار داشتند.