قاب دیروز

سال ۱۲۸۴ وبای شدید در تمام شهرهای ایران همه گیر شد. در آن سال طبق برآورد ژوزف دزیره تولوزان، پزشک مخصوص ناصرالدین شاه، حدود یکصدهزار نفر به خاطر ابتلا به وبا مردند.