جستاری در واکاوی «سیاهی»ها

ژان لوک گدار، فیلمساز و متفکر بزرگ که عمری را در چالش فعال با تمام نشانه‌های انفعال تمدن معاصر گذراند.