عبور قیمت اقلام پروتئینی از خط قرمز

تعداد شکایت‌های مردمی از عبور قیمت ارزاق از خط قرمزهای دولت رو به افزایش است.