09
دو شنبه 13 تیر 1401
شماره 8536
جامعه
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

پیشگیری از خطر با مهارت‌آموزی

چرا آموزش مهارت‌های زندگی به دانش‌آموزان مسئله مهمی است؟
یادداشت
وزارت آموزش و پرورش سعی می‌کند به‌طور کلی 2 دسته مهارت را به کودکان آموزش داده و منتقل کند؛ مهارت‌های شناختی و مهارت‌های زندگی.

«درس زندگی» وارد مدارس ایران می‌شود؟

کارشناسان می‌گویند آموزش مهارت‌های زندگی، احساس شادکامی در زندگی روزمره را افزایش می‌دهد و فرد را برای غلبه بر تنش آماده می‌کند
آموزش مهارت‌های زندگی موضوعی است که نه‌تنها در آموزش و پرورش، بلکه بین دست‌اندرکاران امور اجتماعی، فرهنگی و بهداشت روانی بررسی می‌شود.