اطلاعات شهروندان مخدوش نشده است

رئیس پارلمان شهری در جمع خبرنگاران بار دیگر تأکید کرد که حمله سایبری به شهرداری تهران گسترده بوده و بازگرداندن سامانه‌های شهرداری زمان‌بر است
حدود 10روز از حمله سایبری به سامانه‌های شهرداری تهران می‌گذرد و در این مدت خبرهای ضدونقیضی از ابعاد این حمله و مخدوش شدن اطلاعات و سوابق پرداخت شهروندان منتشر و سبب تشویش اذهان عمومی شده است.