صدور مجوزهای ایمنی با نظارت عالیه آتش‌نشانی

تأییدیه ایمنی ساختمان‌های یک تا 6طبقه پایتخت با نظارت عالیه سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران، توسط دفاتر خدمات الکترونیک شهر صادر می‌شود. چند روز پیش معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران، دستورالعمل نظارت بر ضوابط ایمنی ساختمان‌ها توسط دفاتر الکترونیک شهر را ابلاغ کرد که واکنش‌های متعددی در پی داشت. عده‌ای گریزی به حادثه ساختمان پلاسکو زدند و در صفحات اجتماعی نوشتند که این تصمیم مدیریت شهری سبب افزایش ساختمان‌های ناایمنی چون پلاسکو در تهران خواهد شد اما رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران به همشهری گفت که مدیریت شهری پایتخت قصد دارد از طریق این دستورالعمل نظارت بر ایمنی ساختمان‌ها را توسعه دهد.