دشواری تصمیم

فرحناز و داوود، 20سال پیش، از نخستین اولیای دمی بودند که به اهدای عضو فرزندشان رضایت دادند
20سال پیش کمتر خانواده‌ای با فرایند و اهمیت اهدای عضو در ایران آشنا بود. فرحناز عباس‌زاده و داوود بخشی از نخستین افرادی هستند که در ایران برای اهدای عضو فرزندشان داوطلب شدند تا قبل از به خاک سپردن پیکر دخترشان، جان‌های عزیز دیگری را نجات دهند.