اوراق مشارکت، محرک حمل‌ونقل عمومی پایتخت

شورای شهر تهران مجوز انتشار 3هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای توسعه حمل‌ونقل عمومی تهران را صادر کرد
و تعیین تکلیف انتشار اوراق مشارکت برای گسترش 4خط مترو از مهم‌ترین موضوعات جلسه دیروز شورای شهر تهران بود.