38
شنبه 29 آذر 1399
شماره 8114
صفحه 14محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
گفت‌وگو با «امیرسعید الهی» نویسنده کتاب «الهیه شمیران دردورنمای تاریخی»

از کودکی به ما می‌گفتند: الهیه مال ماست

هر یک از ییلاق‌های اطراف تهران در دوران قاجار هویت و تاریخ مخصوص به خود را دارند که بارها در گزارش‌ها و کتاب‌ها بازگو شده‌اند؛ مانند پیشینه ییلاق‌های کامرانیه، فرمانیه، اقدسیه، صاحبقرانیه، داودیه زرگنده و... اما گذشته برخی از این مناطق مانند الهیه شمیران همچنان پوشیده مانده است و جسته و گریخته اطلاعاتی از آن وجود دارد که معمولاً مخدوش و نادرست است.