توسعه شهری، مفهومی سیاسی یا مضمونی فرهنگی

پس از جنگ جهانی دوم، مفهوم توسعه در ادبیات نظری و سیاسی اقتصادی جهان به‌صورت گسترده‌ای مطرح شد. توسعه و نوسازی، جریان و مفهومی چند سطحی است که سوگیری نظام و ساختار اقتصادی و سیاسی را مشخص می‌کند.