قاب دیروز

قنات، کانال آب زیرزمینی است که آب را از اعماق زمین در بالا دست به سطح زمین در پایین دست انتقال می دهد. ساخت کانال قنات قدمت زیادی دارد.