پول نقد نمی‌گیریم؛ حتی از شما

اتفاقی بزرگ رخ داده، شاید پس از وداع با کرونا دیگر مردم ایران یادشان برود که می‌شود با اسکناس هم به بازار رفت و خرید و فروش کرد.