20
دو شنبه 1 اردیبهشت 1399
شماره 7921
فرهنگ
23023622
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
گزارش اختصاصی همشهری از شرایط فرهنگی بریتانیا در روزهای قرنطینه

ابر‌ها لندن را نمی‌شناسند

امروز، دوشنبه 20آوریل۲۰۲۰ که تمام شود، دیگر 29روز است که بریتانیا و مردمش به‌صورت رسمی شرایطی همچون قرنطینه را تجربه می‌کنند؛ شرایطی که حداقل تا 3هفته دیگر تمدید شده است.