31
شنبه 18 اردیبهشت 1400
شماره 8214
صفحه 7 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
گفت‌وگو با پرستار هنرمندی که آثارش را به نفع بیماران نیازمند می‌فروشد

گره به گره تا عشق

مثل هر پرستار دلسوز دیگری برای بهبود بیمارانش دغدغه دارد.