26
شنبه 18 اردیبهشت 1400
شماره 8214
صفحه 3-2 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
عرصه هنر می‌تواند یکی از بهترین انتخاب‌ها برای روزگار بازنشستگی باشد.
دکتر اسماعیل کهرم فعال محیط‌زیست

خطر کم‌آبی جدی است!

آلودگی، هدر رفت و کمبود ذخایر آب ۳ موضوع بااهمیتی است که بی‌توجهی به هریک از آنها کشور را با خطر بحران کم‌آبی مواجه می‌کند.