22
چهار شنبه 12 شهریور 1399
شماره 8027
صفحه دوم قرن
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

حکومت نظامی در راه‌آهن ایران

ترس حمله جاسوسان آلمانی به محموله‌های متفقین
متفقین در دوران اشغال ایران با استفاده از راه‌آهن سراسری که در دوران رضاشاه کشیده شد، بسیاری از امکانات مورد نیاز شوروی‌ها در برابر آلمان‌ها از آذوقه تا مهمات و تاسیسات نظامی و صنعتی را به این کشور ارسال می‌کردند.
مهم‌ترین دلیل اشغال ایران نه بهانه حضور آلمانی‌ها در ایران که بسته بودن راه‌های کمک‌رسانی به جبهه شرق بود.

چرا ارتش رضاخانی برابر متفقین مقاومت نکرد؟

در مورد وقایع شهریور ۱۳۲۰ و هجوم متفقین به ایران، گزاره‌هایی که به کثرت از آن یاد می‌شود این است که اساساً ارتش رضاشاه برای سرکوب داخلی و مردم شکل گرفته و نوسازی شده بود و استدلال حامیان این گزاره هم این است که این ارتش مکرراً به سرکوب عشایر و طوایف و قیام‌های داخلی نظیر گوهرشاد پرداخت، اما نتوانست در برابر قوای متفقین مقاومت کند.