23
چهار شنبه 12 شهریور 1399
شماره 8027
صفحه سوم قرن
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
در اوج رفت‌وآمد نیروهای متفقین در خیابان‌های تهران یکباره مأموران اطلاعاتی انگلیس اعلام می‌کنند که عکس‌های هیتلر در ایران خرید و فروش می‌شود.
اشغال ایران توسط قوای متفقین باعث دستگیری‌های گسترده مأموران عالیرتبه و امرای ارتش از سوی عمدتا قوای انگلیسی در ایران شد.

تبعید به موریس

سقوط رضاشاه؛ خواست مردم یا قدرت انگلیس؟
در شهریور1320، ایران از  2طرف مورد‌حمله متفقین قرار‌گرفت.