21
چهار شنبه 12 شهریور 1399
شماره 8027
صفحه اول قرن
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
نظر به اینکه من همه‌قوای خود را در این چند ساله مصروف به امور کشوری کرده و ناتوان شده‌ام، حس می‌کنم که اینکه وقت آن رسیده است که یک قوه و بنیه‌ جوان‌تری به کارهای کشور که مراقبت دائم لازم دارد، بپردازد و اسباب سعادت و رفاه ملت را فراهم آورد.
پیش از نامگذاری‌های جدید، شهرستان بیجارکه امروز در استان کردستان است را ولایت گروس می‌گفتند؛ گروسیان از طایفه‌های قومی قدیمی در تاریخ ایران با پیشینه نظامی‌گری و ریشه‌دار هستند.

تهران بدون جنگ تسلیم شد

روایت ۳ شهریور۱۳۲۰
تهران سحر سوم شهریور۱۳۲۰ که آن طیاره‌های غریبه برسرش کاغذ‌هایی ریختند که رویش نوشته بود ما ایران را اشغال خواهیم کرد، از خواب پرید؛ این  آغاز کابوسی بود که 5سال طول کشید.