ایجاد «تکیه مردم» در محل تکیه تاریخی دولت

عضو هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران گفت: مطالعات و تهیه طرح، برای بازسازی تکیه دولت و احداث تکیه مردم در بخش‌های باقیمانده از محل تکیه دولت را طی توافقی سه‌جانبه، وزارتخانه‌های دادگستری و میراث فرهنگی و شهرداری تهران در دستور کار قرار دهند.