اشغالگران برای ایران تعیین‌تکلیف می‌کنند

بعد از اشغال ایران توسط قوای متفقین، قوای نظامی 3کشور شوروی، انگلیس و آمریکا، هر کدام در دایره جغرافیایی‌ای که حضور داشتند نسبت به حاکمیت ملی ایرانیان در مناطق اشغالی دست‌درازی و با فرامینی که مخالف دولت مرکزی ایران بود، نسبت به حقوق ملی اقدام می‌کردند.