20
چهار شنبه 18 بهمن 1402
شماره 9024
صفحه‌آخر
23023607
02123023900
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
یادروز
سال‌ها گذشت و گذشت و تاریخ، این خبرنگار کنجکاو و پرتلاش و خستگی‌ناشناس که همه جهان را همیشه پرسه می‌زند، اکنون به مدینه آمده است.

گزارش یک جشن

بسیاری از آنها که در روز جشن انقلاب فریاد می‌کشیدند، رفته‌اند؛ اما صدایشان در گوش تاریخ مانده است. دهه‌ها مجاهدت چند نسل از ایرانی‌ها در‌ 22بهمن57 به‌ثمر نشست و انقلاب اسلامی، ظفرش را جشن گرفت.