29
چهار شنبه 18 بهمن 1402
شماره 9024
همشهری بیست و چهار1
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

خوش تماشایی است با شما

مهدی‌ هاشمی، بخش مهمی از حافظه ما از بازیگری مرغوب است
مهدی هاشمی با فیلم آغوش باز بهروز شعیبی در جشنواره امسال حاضر است؛ بازیگری که در چهاردهه گذشته حافظه ما را از بهترین کیفیت حضور خود انباشته.